Op 28 september vond de derde partnerdag plaats van de professionals die op de wijk Kiel werken. Felix van Roost, de stadsmarinier, zet in op de samenwerking over organisaties heen. In 2022 was ik er ook bij en werkten we met één centrale vraag: wat is je verbinding met het Kiel? Dit leidde toen tot een charter met kernwoorden als ‘laagdrempelig, informeel, aanspreekbaar zijn en aanspreken, actief participeren’. Er werd ook een laagdrempelige whatsapp groep gestart. Dat bleek een succes om elkaar snel te bereiken, vragen te stellen of iets te melden.

Dit jaar lag het accent op het maximaliseren van de kruisbestuiving tussen professionals. We hebben geleerd dat hoe meer de medewerkers van verschillende organisaties elkaar persoonlijk kennen, hoe gemakkelijker dat ze samenwerken rond gedeelde uitdagingen. Informele contacten zijn dé manier om te vermijden dat je als organisatie op een eilandje werkt.

Al bij het binnenkomen merk je wat er zo typisch is aan de mens: we gaan andere mensen opzoeken die we kennen. Ken je niemand, dan ga je even alleen staan, tot de opening begint. Na de opening hebben we meteen de koe bij de horens gevat. ‘Zit je naast iemand die je al kent, verplaats je dan en ga naast iemand zitten die je nog niet kent – maak kennis met elkaar’. De mens is nu eenmaal een sociaal wezen, een kuddedier zeg maar. Je moet al heel bewust inspanningen leveren om je vertrouwde collega’s en organisatie los te laten en je te begeven in het onbekend terrein om anderen te leren kennen. Je wil je veilig voelen en daardoor is er vaak weinig contact over organisaties heen. De partnerdag helpt om dat wel te doen en dit hebben we methodisch ingebouwd.

The basis of social relationships is reciprocity: if you cooperate with others, others will cooperate with you.
- Carroll Quigley

Na het inleidend betoog werden subgroepen gevormd die Felix heel bewust had samengesteld volgens diversiteit. Namen van mensen werden afgeroepen per moderator. Acht moderatoren hadden daardoor een elftal mensen in hun subgroep die elkaar niet kenden.

De taak van de subgroep was eenvoudig: ieder om beurt laten antwoorden op drie vragen: wat ben je aan het doen op wijkniveau? Met wie of welke organisatie wil je meer contact hebben? En wat is volgens jou de grootste uitdaging in de samenwerking op wijkniveau?

Ieder kreeg ongeveer 4 minuten spreektijd en op het einde deed de groep een voorstel van samenvatting. Diegene die noteerde en de moderator ging vervolgens langs bij Martine Vanremoortele die op een visuele manier verslag legde. Alle antwoorden synthetiseren is geen makkelijke opdracht. Maar er waren toch een paar tendensen. Deze heb ik plenair nog even naar voor gebracht volgens de verschillende lagen die aanbod kwamen (zie onder). Het is echter duidelijk dat een betere samenvatting van de geschreven notities nodig is.

Terwijl Martine aan het tekenen was, werd iedereen uitgenodigd om andere collega’s aan te spreken. Daarvoor heb ik een bel gebruikt en om de 10 minuten werd er gewisseld. Alhoewel bleek dat een aantal ook liever bleven praatten met de nieuwe contacten.

De tendensen van professionals die samenwerken op één wijk, vat ik op een gelaagde manier samen.

De identiteit van de wijk Kiel is in de beleving van zowel professionals als burgers heel dubbel. Enerzijds zijn velen fier op de wijk en zien het potentieel. Anderzijds is er een soort minderwaardigheidsgevoel en problematisch gevoel rond de wijk. Het is een kwetsbare wijk. I LOVE Kiel is dan ook een slogan die meer mag klinken bij alle professionals en inwoners. Dat zal helpen om de bevolking sterker te maken een aantal problemen op te lossen waar samenwerking en sociale controle essentieel voor is.

De uitdagingen in de wijk. De belangrijkste uitdaging is dat veel professionals merken dat hulp te kort schiet. Je zou kunnen denken dat er meer geld en personeel nodig is. Je kunt bijvoorbeeld iemand doorverwijzen maar je weet al bij voorhand dat die persoon bot zal vangen. Iemand van opperde een metafoor dat verwoordt wat velen voelen: het is dweilen met de kraan open. Hij voegde er wel aan toe: de meeste professionals doen hun best om beter te dweilen of een grotere dweil te zoeken. Maar het echte werk is dat we leren kijken naar de kraan. Er zijn op fundamenteler niveau zaken die fout lopen. We moeten stoppen met symptomatische aanpak en meer inzetten op preventie en het versterken van veerkracht.

De uitdagingen bij de organisaties. Professionals werken in en voor organisaties. Daar loopt het soms ook fout. Ziekteverzuim, te weinig personeel, werkdruk of een verziekte sfeer maken dat de hulp niet effectief is. Sommige organisaties werken op een eiland of werken bureaucratisch. Het zijn dus niet alleen de professionals zelf, maar ook de organisaties die het soms moeilijk maken om goed werk te leveren. De zwakste schakel verzwakt het geheel. Er is dus veel winst te boeken om alle collega’s in organisaties en de leiding van organisaties te verbeteren.

De uitdagingen bij de professionals. In de subgroepen was de tendens dat we allen positief ingesteld zijn. Er werd vermeden om overdreven te problematiseren of zich als slachtoffer op te stellen. Nochtans was het ook duidelijk dat mensen nogal eens last hadden van frustraties en burn-out. Soms wordt dat veroorzaakt door de problematieken zelf. In andere gevallen zijn het de interne collega’s die niet altijd mee zijn met het belang van wijkwerking. Zelfzorg en kunnen blijven staan op de Plek der Moeite was een belangrijk aandachtspunt.

De partnerdag hoopt het sociaal weefsel onder professionals op wijkniveau te versterken. Het is natuurlijk aan de professionals zelf om de samenwerking op wijkniveau belangrijk te vinden en meer te werken aan het sociaal weefsel onder inwoners dan aan het oplossen van problemen.

Ik eindig met vijf concrete tips die mensen aanbrachten en elke professional kan oppakken; heel eenvoudig om te doen en iets dat een groot verschil kan maken.

Tip 1: Als je met iets zit dat je niet alleen kunt oplossen, gebruik dan de whatsapp groep om je collega’s in andere organisaties te bereiken.

Tip 2: Tip 2: Ga zelf naar buiten, weg van jouw bureau en ga uit jouw kantoor de wijk in.

Tip 3: Als je baan verandert of je organisatie verlaat, geef dan het netwerkstokje je door aan je nieuwe collega zodat die zich kan verbinden met collega’s in de wijk.

Tip 4: Deel positieve verhalen over Kiel via padlet.com (zie afbeelding hiernaast). Dat kun je doen bij je directe collega’s maar ook op de digitale gazet.

Tip 5: Zorg voor je eigen positieve ingesteldheid. Neem je te allen tijde voor niet cynisch te worden of over je grenzen te gaan van je draagkracht.

Lees de blog over de eerdere large scale intervention in deze wijk
fix